Title
คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 7-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนเพื่อดำเนินการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
 1 file(s)  83 downloads
คำสั่ง(กฏหมาย) ธันวาคม 23, 2015 Download
คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 4-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายการถือครองที่ดินและวิธีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 1 file(s)  38 downloads
คำสั่ง(กฏหมาย) ธันวาคม 23, 2015 Download
คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 6-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้อำนวยการ
 1 file(s)  45 downloads
คำสั่ง(กฏหมาย) ธันวาคม 23, 2015 Download
คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 5-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ๕ ชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี
 1 file(s)  46 downloads
คำสั่ง(กฏหมาย) ธันวาคม 23, 2015 Download
คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 3-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
 1 file(s)  54 downloads
คำสั่ง(กฏหมาย) ธันวาคม 23, 2015 Download
คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 2-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดิน พ.ศ. …
 1 file(s)  48 downloads
คำสั่ง(กฏหมาย) ธันวาคม 23, 2015 Download