ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

คำสั่ง พ.ศ. 2558

Title Download
คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 7-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนเพื่อดำเนินการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
  1 files      84 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 4-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายการถือครองที่ดินและวิธีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  1 files      41 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 6-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้อำนวยการ
  1 files      45 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 5-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ๕ ชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี
  1 files      45 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 3-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
  1 files      53 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการ บจธ. ที่ 2-58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดิน พ.ศ. …
  1 files      46 downloads
Download