ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

การจัดการทรัพยากรร่วม (Common-Pool Resources-CPRs) กับข้อเสนอของ Elinor Ostrom:การใช้และการดูแลรักษาภายใต้กฎเกณฑ์ร่วมกัน