ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ

Title Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑)
  1 files      20 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓ (เมษายน – มิุนายน ๒๕๖๑)
  1 files      2 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
  1 files      28 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
  1 files      1 download
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
  1 files      3 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
  1 files      42 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
  1 files      23 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  1 files      10 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
  1 files      8 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙)
  1 files      3 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙)
  1 files      4 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙)
  1 files      2 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙)
  1 files      4 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙)
  1 files      42 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙)
  1 files      15 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
  1 files      13 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙)
  1 files      187 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
  1 files      19 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
  1 files      20 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
  1 files      18 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
  1 files      29 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙)
  1 files      26 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙)
  1 files      14 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มกราคม ๒๕๕๙)
  1 files      14 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)
  1 files      23 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๘,๙ และ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)
  1 files      14 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)
  1 files      15 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
  1 files      10 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
  1 files      25 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
  1 files      15 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
  1 files      10 downloads
Download
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)
  1 files      57 downloads
Download