ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (อาคารเบญจสิริ) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ที่ปรึกษาคณะทำงานประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนโยบายที่ดิน และ นางปราณี สริวัฒน์ รวมไปถึงคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดินเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาในเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และโมเดลการให้บริการตลาดกลางที่ดิน (ระบบการเช่าที่ดิน) เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป