ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

กิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

 

 

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ ลานน้ำพุ ชั้น G อาคารเบ็ญจรังสฤษฏ์ ที่จัดขึ้นโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมพับดอกบัวเพื่อใช้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ