คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางเข้าพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ผสมผสานเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา

 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดยนายขจรศักดิ์  เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
เดินทางเข้าพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ผสมผสานเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังแผนงานโครงการจัดหาที่ดินเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนในสมาชิกที่ยังไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

 

 

 

ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้กล่าวบรรยายสรุปและพาคณะเดินทางเข้าสำรวจในพื้นที่เป้าหมายกว่า ๑๐๐ ไร่  ตำบลช่องโค อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 

นายขจรศักดิ์  เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้แนวทางการดำเนินงานแก่กลุ่มวิสาหกิจฯ ว่า ควรให้ความสำคัญกับความสามัคคี เข้มแข็งของกลุ่มสมาชิก จึงจะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกต้องมาจากการคัดกรองที่เป็นธรรม ตรงตามหลักเกณฑ์ และต้องมีความมุงมั่น สุจริต ตั้งใจที่จะชำระหนี้คืนแก่สถาบันฯ เพราะเงินส่วนนี้จะกลับมาช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรที่เดือนร้อนคนอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

 

Comments are closed.