ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้

head-คณุอนุกรรม
อนุสถิตย์ อนุ-ลดาวัลย์2 อนุ-ตริณ2
อนุดิเรก อนุ-พงค์2
เลขนุการราตรี