ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ครม. อนุมัติขยายระยะเวลา บจธ. 3 ปี

รายการเดินหน้าประเทศไทย
ออกอากาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ออกไปอีก 3 ปี

ที่มา : http://www.thaigov.go.th/vdo/contents/views/3375