ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

งานเสวนาเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน หัวข้อ “ใครจะได้อะไรจากการตั้งธนาคารที่ดิน”

   

  

  

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดงานเสวนาเกี่ยวกับธนาคาร
ที่ดิน หัวข้อ "ใครจะได้อะไรจากการตั้งธนาคารที่ดิน" ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น ๑ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำโดย นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผอ.บจธ. ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ อาจารย์
พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นายประยงค์ ดอกลำใย กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน คณะกรรมการ บจธ. โดยในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
การเสวนาทั้งภาคประชาชน และภาครัฐ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น