ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

งานเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายขายฝากกับธนาคารที่ดิน”

  

  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. บจธ. จัดงานเสวนาในหัวข้อ "กฎหมายขายฝากกับธนาคารที่ดิน"
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยเรียนเชิญ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดำเนินการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เเลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของกฎหมายขายฝากที่จะส่งผลกับกระบวนการดำเนินงานของ บจธ. และธนาคารที่ดินในอนาคต
เพื่อวางแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตให้สอดคล้องกับกฎหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด