ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

จ้างที่ปรึกษาสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคกลาง โซน ๒

ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้น โดยวิธีตกลง สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๐

วงเงินตามสัญญา ๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s112560 (777.2 KB)