ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษาสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน ๒ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้น โดยวิธีตกลง

วงเงินตามสัญญา ๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s1810042560 (407.9 KB)