ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Title Download
ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559
  1 files      8 downloads
Download
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
  1 files      38 downloads
Download
นโยบายต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
  1 files      15 downloads
Download