ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

บจธ. จัดโครงการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

บจธ. จัดโครงการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสมคราม เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และวางแนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายขจรศักดิ์  เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
และให้แนวทางว่า การจัดทำแผน การกำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ขอให้มองในแง่ของงานที่ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑
และต้องเป็นแผนการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่แนวทางของการปฏิบัติที่ทำได้จริง และมองเห็นภาพของความสำเร็จ
ที่ชัดเจน ในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภารกิจของ บจธ.