ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

บจธ. ลงพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชน

   

เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชน ณ จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ เพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดเรื่องโครงการ
ร้านค้าสวัสดิการ และโครงการส่งเสริมอาชีพและการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ