ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
การดำเนินการ

 - รับการเสนอชื่อจากองค์กรชุมชมทางไปรษณ์ย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ วันที่ 8 - 29 มีนาคม 2562
- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562
- ประชุมเลือกผู้เหมาะสมเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน วันที่ 26 เมษายน 2562

ดาว์นโหลดเอกสารการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ตามเอกสารแนบ