ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบริหารจัดการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ บจธ.