ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประกาศ รับสมัครบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของ บจธ.