ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.
จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ๖
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลาง
ที่ดิน โดยคณะทำงานฯได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการให้บริการตลาดกลางที่ดิน เช่น การทบทวน
การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 12 พื้นที่ การพิจารณาเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ และสรุปแนวทางการจัดประชุมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้จาก 4 ภาค