ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประชุมชี้แจงผลการพิจารณาของคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของราคาที่ดิน ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมคณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้เดินทาเข้าพบ นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส และตัวแทนฝ่ายความมั่นคง เพื่อชี้แจงผลการพิจารณาของคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาที่ดินตลอดจนการเจรจาต่อรองราคาที่ดินในพื้นที่ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เรื่อง เห็นชอบให้ บจธ. จัดซื้อที่ดินจำนวน 15 แปลง เนื้อที่ประมาณ 441 ไร่ เพื่อนำไปจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ รวมถึงร่วมกันหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การคัดกรองเกษตรกรที่สมควรได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยเห็นสมควรให้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในที่ดินในจังหวัดนราธิวาสในโอกาสต่อไป