ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2559
ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

งานประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ประชุมผู้บริหารองค์การมหาชนครังที่2

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ได้มีการจัดการประชุมผู้อำนวยการองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2559 ขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร ยกไหม ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  โดย นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุม โดยมี องค์การมหาชนทั้งหมด 29 องค์การมหาชน เข้าร่วมประชุมโดยมีหัวข้อประชุมที่น่าสนใจว่าด้วยเรื่อง การแก้ไขพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที  2) พ.ศ. 2559 และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักการบริหารภาครัฐแบบใหม่ และตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประชุมผู้บริหารองค์การมหาชนครังที่2-1