ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประชุมผู้อำนวยการองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561

 

    

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม
ผู้อำนวยการองค์การมหาชน ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดการประชุม
ผู้อำนวยการองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 โดยมี นายสถิตย์พงษ์
สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการ บจธ. เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการประสานความร่วมมือระหว่าง
องค์กร เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการดำเนินงาน