ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

รายการมองรัฐสภา ประเด็นต่ออายุ บจธ. เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน

รายการมองรัฐสภา ประเด็นต่ออายุ บจธ. เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน
ช่องทางการเผยแพร่ : TP CHANNEL
วันที่ออกอากาศ : 13 กุมภาพันธ์ 2562