ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ภารกิจหลักขององค์กร

Title Download
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561)
  1 files      18 downloads
Download
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)
  1 files      4 downloads
Download
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)
  1 files      5 downloads
Download
(ร่าง) ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)
  1 files      28 downloads
Download
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560)
  1 files      18 downloads
Download
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560)
  1 files      16 downloads
Download
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
  1 files      6 downloads
Download
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2559)
  1 files      2 downloads
Download
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2559)
  1 files      3 downloads
Download
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559)
  1 files      17 downloads
Download