ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กรณีพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวย
การสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง
5 ชุมชน ดังนี้

นางสุนันท์ หงส์มณี ได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับ บจธ. จำนวน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 9-1-40.4 ไร่ กรณีชุมชนบ้านโป่ง
หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นายวชิระ ดอนเทียนพวง กรรมการ บริษัท เสริมสุขไพบูลย์ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัท เสริมสุขไพบูลย์ จำกัด เข้าทำสัญญาจะซื้อ
จะขายที่ดินกับ บจธ. จำนวน 44 แปลง เนื้อที่ 58-1-02 ไร่ กรณีชุมชนบ้านท่ากอม่วง  หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

นางสาวสุธินันท์ สภารัตน์ ได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับ บจธ. จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-3-55 ไร่ กรณีชุมชนบ้านโป่ง
หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่