ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บจธ. เป็น “องค์กรหลักในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมเรื่องสิทธิในที่ดิน ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสูงสุด และเป็นไปตามศักยภาพ รวมทั้งจัดตั้งธนาคารที่ดิน

พันธกิจ

บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน
ดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน
เพื่อเป็นกลไกในการนำทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

slider1