ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“จัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือเกษตรกรและ
ผู้ยากจน โดยมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
2. สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3. เตรียมความพร้อมด้านบูรณาการข้อมูลที่ดิน ป้องกันการสูญเสียสิทธิ การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ

slider1