ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (กสน.) ยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน

new2

วันที่ 8 ธันวาคม 2558

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (กสน.) ยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (กสน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เข้าพบ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ) ขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน

จากสถานการณ์คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 และวันที่ 23 มิถุนายน 2558 การพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการคงอยู่ หรือการยุบเลิกองค์กรมหาชน จำนวน 39 องค์กร โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นหนึ่งในองค์กรที่ถูกเสนอให้ยุบเลิก ได้สร้างความวิตกกังวลต่อชุมชนในพื้นที่ที่เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยเฉพาะชุมชุนในพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 พื้นที่ ซึ่ง ครม. ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน เมื่อ พ.ศ. 2554 ภายใต้กรอบงบประมาณ 167,960,000บาท เพื่อนำไปซื้อที่ดินจำนวน 800 ไร่ ในพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชนภาคเหนือ ได้แก่ บ้านโป่ง จ.เชียงใหม่, บ้านแพะใต้, บ้านไร่ดง, บ้านท่ากอม่วง และบ้านแม่อาว จ.ลำพูน (ปัจจุบันบ้านแม่อาวได้รับโฉนดชุมชนแล้ว) แต่ระยะ 4 ปีที่ผ่านมา ยังไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนได้และยังส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่นำร่องของโครงการต้องเผชิญปัญหาข้อพิพาทด้านคดีความเรื่อยมาเนื่องจากนายทุนเจ้าของที่ดินเริ่มไม่มีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะดำเนินการซื้อที่ดินตามที่เคยเจรจาไว้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรค ความล่าช้าในระดับนโยบาย จึงขอให้ บจธ. ดำเนินการตามข้อเสนอของชุมชน ดังนี้

1. ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน เพื่อขอให้มีการเลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในกรณีของสมาชิกโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน 9 ราย ไปยังศาลฎีกา ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์การแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรรายย่อยที่ได้ต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมใสสิทธิที่ดินทำกินของสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

2. ขอให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) เร่งผลักดันนำเรื่อง ดังต่อไปนี้ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2.1) ขอให้มีมติ ครม. ทบทวนมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน) และขยายเวลาการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินจากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี

2.2) ให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับสถาบันฯ จำนวน 690 ล้าน เพื่อให้การดำเนินกิจการภารกิจขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์

2.3) ให้มีคำสั่งการเร่งรัดการดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 167 ล้านบาท

3. สำหรับแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับให้เป็นไปในลักษณะของโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับ บจธ. โดยการให้ชุมชนเช่าซื้อในระยะยาวโดยไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาและปราศจากดอกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการผ่อนจ่ายของชุมชน

4. ขอให้ บจธ. ผลักดันการขยายผลโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ประสบปัญหาที่ดินทำกิน ไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ ต่อไป เนื่องจาก บจธ. และโครงการพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน นับว่าเป็นผลผลิตหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการต่อสู้ผลักดันของเครื่อข่ายเกษตรกรและขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ประสบปัญหาที่ประสบความไม่เป็นธรรมในสังคมมายาวนาน

นายสถิตย์พงษ์ ได้รับทราบปัญหา ความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวของภาคประชาชน รวมถึงให้ข้อแนะนำต่างๆ ให้กลุ่มเกษตรกร และยินดีที่จะช่วยเหลือตามที่กลุ่มฯ ได้ร้องขอ