ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บจธ.

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ รายการ สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s1631032560 (253.5 KB)