ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

สิทธิในที่ดิน (land rights) และภาวะปรากฏการณ์การแก่งแย่งที่ดิน (land grabbing) มุมมองสิทธิมนุษยชน กับปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ไม่มีวันจบ