ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

หลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : วิธีการจัดซื้อที่ดินของ บจธ. เพื่อสร้างความโปร่งใส และลดโอกาสคอร์รัปชั่น