ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ผู้อำนวยการ

Satid Img สถิตย์พงษ์  สุดชูเกียรติ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน

นางประภาศรี  บุญวิเศษ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557 - 8 ก.ย 2558

prane_img1 นางปราณี สริวัฒน์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2554 - 30 ก.ย 2557