“ร่วมด้วยช่วยกัน… ออกแบบธนาคารที่ดิน”

   

    

    

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. บจธ. จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นตอร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน
พ.ศ. .... "ร่วมด้วยช่วยกัน... ออกแบบธนาคารที่ดิน" ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ๑
ชั้น ๙ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยได้รับเกียรติจาก นายขจรศักดิ์
เจียรธนากุล ผอ.บจธ. ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณะบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นายประยงค์ ดอกลำใย
ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นวิทยากร เเละร่วมระดมความคิดเห็นกับภาคประชาชน และตัวแทนกลุ่มเกษตรกร

Comments are closed.