ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประชุม คกก. บจธ. ครั้งที่ 1/2562

   

   

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก โดยมี ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา เป็นประธานในที่ประชุม