ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

บจธ. จัดอบรมและศึกษาดูงานการประเมินราคาที่ดิน ณ ธกส. สาขากำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 บจธ. ได้มีการจัดอบรมและศึกษาดูงานการประเมินราคาที่ดิน ณ ธกส. สาขากำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี คุณจักรพันธ์  ม่วงแก้ว ผจก.ธกส.สาขากำแ

Read more

การประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุมอาคาร ททบ.5

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 บจธ. ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 9/2559 ขึ้นที่ห้องประชุม อาคารสถานีวิทยุโ

Read more

ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ (บจธ.)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผอ. บจธ. ได้ร่วมประชุมหารือกับ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่องพิจารณาแผนปฏิบัติกา

Read more

บจธ. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประชุมร่วมกับส่วนราชการและเกษตรกร ตามโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจร ณ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559

เจ้าหน้าที่ของ บจธ. ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรในพื้นที่ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซ

Read more

การประชุมหารือเกี่ยวกับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของ บจธ.

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 บจธ. ได้จัดการประชุมหารือเรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของ บจธ. ร่วมกับ กรมที

Read more
Page 1 of 11