ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

“เกษตรระบบผสมผสาน”

เกษตรผสมผสาน เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ ในพื้นที่การเกษตรขนาดเล็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็

Read more

“ศาสตร์พระราชา…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ในรายการ “ศาสตร์พระราชา…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง ปัญหาของเกษตรกรที่มีสะ

Read more

คณะผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าพบ พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าพบ พลโ

Read more

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติง

Read more

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ด

Read more

โครงการสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคกลาง โซน 1

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 บจธ.เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมย่อย โครงการสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคกลางโซน 1 ทั้งนี้การประชุมจัดเพื่

Read more

ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2560

    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะ

Read more

บจธ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ครบรอบปีที่ 85 สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

         วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพ

Read more

บจธ.ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

          วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารจัดกา

Read more

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิ

Read more
Page 1 of 512345