ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติง

Read more

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ด

Read more

โครงการสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคกลาง โซน 1

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 บจธ.เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมย่อย โครงการสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคกลางโซน 1 ทั้งนี้การประชุมจัดเพื่

Read more

ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2560

    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะ

Read more

บจธ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ครบรอบปีที่ 85 สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

         วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพ

Read more

บจธ.ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

          วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารจัดกา

Read more

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิ

Read more

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

                                                    เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเห

Read more

บจธ.ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินและราคาที่ดิน ภายใต้โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายดิเรก นุชชม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน

Read more

บจธ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญติธนาคารที่ดิน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  พร้อมที่ปรึกษาและผู้อำนวยการกองกฏหมาย เข้าร่วมการประชุมเพ

Read more
Page 1 of 41234
ปิดโหมดสีเทา