ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 8/2561

       เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหาร

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 7/2561

    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุม คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดกา

Read more

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางการทำงานในโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน

     เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 บจธ. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางการทำงานในโครงการ พัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ด

Read more

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 2/2561

         เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 บจธ. จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการ ตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห

Read more

โครงการอบรมการจัดบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออมทรัพย์ จ.เชียงใหม่

        เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดย กองพัฒนาที่ดิน จัดโครงการอบรม การจัดบัญชีครัวเรือนและส่

Read more

โครงการอบรมการจัดบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออมทรัพย์ จ.ลำพูน

   เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดย กองพัฒนาที่ดิน จัดโครงการอบรม การจัดบัญชีครัวเรือนและส่งเสริ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ก

Read more

อบรมความรับผิดทางรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรู้เกี่ยวกับวินัย

              เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยกองทรัพยากร บุคคลร่วมกับกองกฎหมาย

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิ

Read more
Page 1 of 712345...Last »