ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประชุมผู้อำนวยการองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561

       เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ผู้อำนวยการองค์การมหาชน ร่วมก

Read more

อบรมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาล

        เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บจธ. ได้จัดการอบรมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา

Read more

การประชุมผู้อำนวยการองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2560

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุม ผู้อำนวยการองค์กรมหาชน คร

Read more

บจธ. ร่วมงานสัมมนา “เวทีคืนข้อมูล และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการงานสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพื้นที่ภาคใต้โซน 1”

         เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นางเปรมจิต สังขพงษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Read more

ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 14/2560

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

Read more

บจธ. ลงพื้นที่ ติดตามผลโครงการนำร่องฯ 5 ชุมชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน โดยมี ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอภิญญา กรรมการ บจธ

Read more

การสัมมนาเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน หัวข้อ “ธนาคารที่ดินจะมีประโยชน์อย่างไรกับเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน”

                         เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล สถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการสัมมนาเกี่ยวกับธนาคา

Read more

บจธ. จัดแถลงข่าวเชิงเสวนา “เดินหน้าประชารัฐ… สู่ธนาคารที่ดิน” – มอบหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่ฯ

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดกิจกรรมแถลงข่าวเชิงเสวนา “เดินหน้าประชารัฐ… สู่ธนาค

Read more
Page 1 of 512345