ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

บจธ. ร่วมงานสัมมนา “เวทีคืนข้อมูล และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการงานสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพื้นที่ภาคใต้โซน 1”

         เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นางเปรมจิต สังขพงษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Read more

ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 14/2560

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

Read more

บจธ. ลงพื้นที่ ติดตามผลโครงการนำร่องฯ 5 ชุมชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน โดยมี ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอภิญญา กรรมการ บจธ

Read more

การสัมมนาเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน หัวข้อ “ธนาคารที่ดินจะมีประโยชน์อย่างไรกับเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน”

                         เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล สถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการสัมมนาเกี่ยวกับธนาคา

Read more

บจธ. จัดแถลงข่าวเชิงเสวนา “เดินหน้าประชารัฐ… สู่ธนาคารที่ดิน” – มอบหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่ฯ

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดกิจกรรมแถลงข่าวเชิงเสวนา “เดินหน้าประชารัฐ… สู่ธนาค

Read more

ประชุม กขป. คณะที่ 5 ครั้งที่ 7/2560

      เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผอ.บจธ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ

Read more

คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรา พระราชบัญญัติ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …

บจธ. ได้ดำเนินการ ตามแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฏหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ดัง

Read more

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติง

Read more

คณะทำงานติดตามพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพลูกค้า ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ และจ.ขอนแก่น

        เมื่อวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 คณะทำงานติดตามพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพลูกค้า นำโดย นางปราณี สริวัฒน์ และ พลตรี วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ ที่ปรึกษา

Read more
Page 1 of 1412345...81012...Last »
ปิดโหมดสีเทา