ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 9/2561

    เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดกา

Read more

ประชุมผู้อำนวยการองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561

       เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ผู้อำนวยการองค์การมหาชน ร่วมก

Read more

ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 14/2560

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่

Read more

ผอ.บจธ. ร่วมเสวนา “สรุปบทเรียนอิสรภาพราคาถูกของ (คนจน)” ณ งาน “คืนพิราบสู่ท้องฟ้า สิ้นสุดการจองจำนักสู้ปฏิรูปที่ดิน” ชุมชนบ้านแพะใต้ จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เดินทางไปร่วมงาน “คืนพิราบสู่ท้องฟ้า สิ้นสุดการจองจำ

Read more

ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 7/2560

   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคาร

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของผู้อำนวยการองค์การมหาชน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 59 ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของผู้อำนวยการองค์การมหาชน ว่าด้วยเรื่อง แนวความคิดและแนวทางปฏิรูปองค์การมหาชน ณ ห้องจาม

Read more

ประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2559
ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

งานประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ได้มี

Read more

การประชุมผู้อำนวยการองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ได้มีการจัดการประชุมผู้อำนวยการองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2559 ขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์สถาบัน

Read more

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกร์ท

Read more

เข้าพบหารือ ท่านเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)

วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ ผอ.บจธ. พร้อมทีมที่ปรึกษาได้เข้าพบท่านเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ท่าน วัชรพันธุ์ จันทรขจร) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนร

Read more
Page 1 of 11