ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

บจธ. ลงพื้นที่ ติดตามผลโครงการนำร่องฯ 5 ชุมชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน โดยมี ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอภิญญา กรรมการ บจธ

Read more

การสัมมนาเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน หัวข้อ “ธนาคารที่ดินจะมีประโยชน์อย่างไรกับเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน”

                         เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล สถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการสัมมนาเกี่ยวกับธนาคา

Read more

คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรา พระราชบัญญัติ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …

บจธ. ได้ดำเนินการ ตามแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฏหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ดัง

Read more

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติง

Read more

คณะทำงานติดตามพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพลูกค้า ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ และจ.ขอนแก่น

        เมื่อวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 คณะทำงานติดตามพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพลูกค้า นำโดย นางปราณี สริวัฒน์ และ พลตรี วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ ที่ปรึกษา

Read more

บจธ. ร่วมใจพัฒนาสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ร่วมใจจัดกิจกรรมพัฒนาสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเ

Read more

ประชุมการดำเนินโครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน โดยสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) ร่วมด้วยคณะที่ปรึกษาผอ.บจธ. คณะผู

Read more

ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กรณีชุมชนบ้านโป่ง จังหวัดเชียงใหม่

        เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดย นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่

Read more

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ด

Read more

กขป. คณะที่ 5 เห็นควรเร่งจัดตั้งธนาคารที่ดิน ชี้ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใด

    เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและ

Read more
Page 10 of 18« First...24...89101112...1618...Last »