• บจธ. เข้าร่วมพิธีและร่วมประชาสัมพันธ์ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย “ประชารัฐร่วมใจ 2” ณ บ้านบือราเป๊ะ

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นางเปรมจิตร สังขพงษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยบ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บ้านบือราเป๊ะ) โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี บ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บ้านบือราเป๊ะ)...


  Continue reading
 • โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลที่ดินรวมทั้งข้อมูลเกษตรกรผู้ยากจนที่ไร้ที่ดินทำกิน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการสูญเสียสิทธิในพื้นที่นำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจรในอนาคต จำนวน 1 ราย ในตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์...


  Continue reading
 • โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลที่ดินรวมทั้งข้อมูลเกษตรกรผู้ยากจนที่ไร้ที่ดินทำกิน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการสูญเสียสิทธิในพื้นที่นำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจรในอนาคต จำนวน 1 ราย ในต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี...


  Continue reading
 • โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

  เมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2559 บจธ.ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลที่ดิน รวมทั้งข้อมูลเกษตรกรผู้ยากจนที่ไร้ที่ดินทำกิน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการสูญเสียสิทธิในพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจรในอนาคต จำนวน 2 รายใน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ  พันอ้น  จำนวน 21.1 ไร่ นายบรรเทิง แปลยาว  จำนวน...


  Continue reading
 • บจธ. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรรัฐครั้งที่ 1/2559

  วันที่ 10 ตุลาคม 2559 บจธ.ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรรัฐครั้งที่ 1/2559 ซึ่งเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างพลานามัยและส่งเสริมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานรัฐ โดยมีกีฬาที่จัดแข่งขันทั้งหมดจำนวน 6 ประเภท ซึ่ง บจธ.ได้เข้าร่วมในกีฬาประเภทแบดมินตัน ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก


  Continue reading
 • คทช. เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของ บจธ. ตามมติคณะรัฐมนตรี และเห็นชอบให้ใช้งบประมาณ 690 ล้านบาท พร้อมแนะดำเนินการตามแผนได้ทันที

  คทช. เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของ บจธ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และเห็นชอบให้ใช้งบประมาณ 690 ล้านบาท พร้อมแนะดำเนินการตามแผนได้ทันที เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...


  Continue reading
 • ครม. อนุมัติงบ 690 ล้านบาท ให้ บจธ. ดำเนินการตามภารกิจ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

  เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 เวลา 15.00 น. คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้นำเงินงบประมาณ 690 ล้านบาท มอบให้สถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์กรมหาชน) หรือ บจธ. นำเงินไปช่วยเหลือเกษตรกรตามภารกิจของ บจธ. โดยมี 5 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน เป็นแนวคิดใหม่ในการปฏิรูประบบการถือครองที่ดินของประเทศไทย มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมากจากรัฐบาล จึงควรมีการศึกษาในเบื้องต้น รวมถึงกรณีตัวอย่างของการจัดตั้งธนาคารที่ดินในประเทศต่างๆ ...


  Continue reading
 • ผลการประชุม วิป 3 ฝ่าย : ความคืบหน้าการเสนอกฎหมายธนาคารที่ดิน

  ผลการประชุม วิป 3 ฝ่าย : ความคืบหน้าการเสนอกฎหมายธนาคารที่ดิน ...........เมื่อวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ณ ห้องประชุม 301...


  Continue reading