• บจธ. พบปะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรฐานรากช่องโคพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

  นายพงศ์พจน์ เอนกวนิช ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน1 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นางสาวสุวีณา ทัศคุณ ผอ.กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรและเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีนายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรฐานรากช่องโคพัฒนาเป็นประธาน พร้อมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เพื่อหารือร่วมกับเกษตรกร ผู้ยากจนที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน และชี้แจงรายละเอียดกระบวนการดำเนินงานของโครงการต้นแบบฯ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ยากจน และผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินพื้นที่ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  


  Continue reading
 • บจธ. ลงสำรวจพื้นที่ ชุมชนสหกรณ์เคหะสถานล้านนาเชียงราย

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายศรีชา ม่วงไข่ ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน2 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีนายจรัส บำรุงแคว้น ประธานสหกรณ์เคหะสถานล้านนาเชียงราย พร้อมสมาชิก โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เพื่อหารือร่วมมือกับเกษตรกรในพื้นที่ และชี้แจงรายละเอียดกระบวนการดำเนินงานของโครงการต้นแบบฯ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่


  Continue reading
 • บจธ.ประชุมคณะทำงานภายใต้แผนงานโครงการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน

  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดประชุมแนวทางการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยมี ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผศ.ดร. ดวงมณี เลาวกุล อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมภายใต้แผนงานโครงการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ณ. ห้องประชุมชั้น 9  อาคารเบญจสิริ  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  


  Continue reading
 • ประชุม คกก.บจธ. ครั้งที่ 3/2562

  เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุกองทัพบก โดยมี ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา เป็นประธานในที่ประชุม  


  Continue reading
 • โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน และองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง

    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดย ที่ปรึกษาสถาบันฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน และองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ณ ห้อง 301-302 ชั้น 3 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)


  Continue reading
 • กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน (กพช.) จัดโครงการอบรมการปรับปรุงดินและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ณ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์

        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดย กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน (กพช.) จัดโครงการอบรมการปรับปรุงดินและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ณ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ โดยเชิญวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ มาให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงดิน และนำตัวอย่างดิน มาตรวจสอบสารอาหารภายในดิน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรในการส่งเสริม อาชีพให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการของ บจธ.        


  Continue reading
 • ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

  ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน การดำเนินการ - รับการเสนอชื่อจากองค์กรชุมชมทางไปรษณ์ย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ วันที่ 8 - 29 มีนาคม 2562... (Contains 1 attachments.)


  Continue reading
 • คณะกรรมการตรวจสอบลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการนำร่องฯ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่

              เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ จังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 99 คน ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด โดยมีส่วนราชการท้องที่ ประกอบด้วย นายอำเภอและปลัด อำเภอท้องที่ อ.บ้านโฮ่ง และ อ.เวียงหนองร่อง ผู้แทนจากสำนักงานที่ดิน จ.ลำพูน สาขาบ้านโฮ่งและสาขาป่าซาง กองอาสารักษาดินแดง (อส.) ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ทำการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 88 คน ประกอบด้วย สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด โดยมีส่วนราชการท้องที่ ประกอบด้วย ปลัดอาวุโส นายก.อบต. และ สื่อมวลชนจาก บมจ.อสมท. ภาคเหนือ ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์     ทั้งนี้ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ได้ยื่นหนังสือผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เพื่อเสนอ ต่อผู้อำนวยการ บจธ. เพื่อขอความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน ทโดยมีผู้เดือนร้อนเรื่องที่ดินทำกินจากเกษตรกร 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านดอยหม้อย ชุมชนบ้านไร่บน ชุมชนบ้านศรีเตี้ย ชุมชนบ้านสันตับเต่า ชุมชนบ้าน หนองเขียด และชุมชนบ้านห้วยม่วง


  Continue reading
 • บจธ. จัดโครงการอบรมเลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติให้เกษตรในโครงการ 5 นำร่อง

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ จัดโครงการอบรมเลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติ ณ สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมแนวทางการประกอบอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรชุมชนบ้านไร่ดง และบ้านแม่อาว ซึ่งได้รับ การช่วยเหลือจาก บจธ. ภายใต้โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัติ นะที เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้     วิทยากร : คุณนิวัติ นะที (เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่)


  Continue reading
 • คณะกรรมการตรวจสอบลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จ.ขอนแก่น

  เมื่อวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นเพื่อศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชอินทรีย์ขามหนองต่อ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี และ เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และ โครงการแก้ปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1) ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 2) ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ 3) ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น          


  Continue reading