ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (อาคารเบญจสิริ) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาช

Read more

ประชุมผู้อำนวยการองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561

       เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ผู้อำนวยการองค์การมหาชน ร่วมก

Read more

“เกษตรระบบผสมผสาน”

เกษตรผสมผสาน เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ ในพื้นที่การเกษตรขนาดเล็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็

Read more

“ศาสตร์พระราชา…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ในรายการ “ศาสตร์พระราชา…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง ปัญหาของเกษตรกรที่มีสะ

Read more

คณะผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าพบ พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าพบ พลโ

Read more

อบรมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาล

        เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บจธ. ได้จัดการอบรมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา

Read more

การประชุมผู้อำนวยการองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2560

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุม ผู้อำนวยการองค์กรมหาชน คร

Read more

บจธ. ร่วมงานสัมมนา “เวทีคืนข้อมูล และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการงานสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพื้นที่ภาคใต้โซน 1”

         เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นางเปรมจิต สังขพงษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Read more

ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 14/2560

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

Read more
Page 8 of 18« First...2...678910...141618...Last »