ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (

Read more

สัญญาจ้างเลขที่ 25/2560 จัดทำชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดทำชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (Contains 1 attachments.)

Read more

สัญญาจ้าง ดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการประชาชน

สัญญาจ้างดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการประชาชน ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Read more

สัญญาจ้างที่ปรึกษา

สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษาสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ ภาคเหนือ โซน ๒ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้น โดยวิธีตกลง (Contains

Read more

สัญญาจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ บจธ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อเครือข่ายสังคม (Social Network) และสื่อกิจกรรมพิเศษ

จ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ บจธ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อเครือข่ายสังคม (Social Ne

Read more

จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษาสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน ๒ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้น โดยวิธีตก

Read more

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษาสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ ภาคใต้ โซน ๑ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้น โดยวิธีตกลง วงเงินตามสัญ

Read more

จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

จ้างที่ปรึกษาสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคใต้ โซน ๒ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้น โดยวิธีตกลง สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ วงเงินตามสัญญ

Read more

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บจธ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ รายการ สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (Conta

Read more

จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

จ้างที่ปรึกษาสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคกลาง โซน ๒ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้น โดยวิธีตกลง สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๐ วงเงินตามสัญ

Read more
Page 1 of 3123