ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ราคากลาง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ บจธ.

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (Contains 1 attachments.)

Read more

สัญญาจ้าง ดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการประชาชน

สัญญาจ้างดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการประชาชน ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Read more

ราคากลาง โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (Contains 1 attac

Read more

สัญญาจ้างที่ปรึกษา

สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษาสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ ภาคเหนือ โซน ๒ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้น โดยวิธีตกลง (Contains

Read more

สัญญาจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ บจธ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อเครือข่ายสังคม (Social Network) และสื่อกิจกรรมพิเศษ

จ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ บจธ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อเครือข่ายสังคม (Social Ne

Read more

ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ บจธ.

จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ บจธ. งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๒,๘๘๓,๔๓๖ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ เมษายน ๒๕๖

Read more
Page 5 of 12« First...34567...1012...Last »