ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

จ้างดำเนินงานจัดเสวนา โครงการชี้แจงทำความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ในพื้นที่ ๔ ภาค โดยวิธีพิเศษ

สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ จ้างดำเนินงานจัดเสวนา โครงการชี้แจงทำความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ในพื้นที่ ๔ ภาค วงเงินตามสัญญา ๑,๕๙๗,๖๑๗

Read more

จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษางานสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน ๑ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่ โดยว

Read more

จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บจธ. ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยวิธีตกลงราคา

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๐ จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บจธ. ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วงเงินตามสัญญา ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันทีี

Read more

จ้างประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ. ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษ

สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๐ จ้างประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ของ บจธ. ผ่านสื่อโทรทัศน์ วงเงินตามสัญญา ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (Contains

Read more

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษางานสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครื่อข่ายพันธมิตร ในพื้่นที่ภาคเหนือ โซน ๑ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรในพื้นที่ ๓๖ พื้นที่ วงเงินตา

Read more

จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของ บจธ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พร้อมเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา

สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๐ จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของ บจธ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พร้อมเผยแพร่ วงเงินทำสัญญา ๔๓๘,๗๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์

Read more

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๐ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ  วงเงินทำสัญญา ๓๔๖,๗๓๓.๕๐ บาท ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (Contains 1 attachments.)

Read more

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน โดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน วงเงินทำสัญญา ๓,๙๙๐,๐๐๐.- บาท ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ (Contains 1 attachmen

Read more

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๐ ซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๗  รายการ วงเงินที่ทำสัญญา ๓๘๒,๐๔๓.๕๐ บาท ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (Contains 1 attachments.)

Read more

จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๐ จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินที่ทำสัญญา ๔๒๖,๙๓๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖

Read more
Page 8 of 13« First...2...678910...Last »