การประชุมผู้อำนวยการองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2560

    

    

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุม
ผู้อำนวยการองค์กรมหาชน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยมี นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้อำนวยการองค์การมหาชน ผู้แทนผู้อำนวยการ
องค์การมหาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือในด้านการดำเนินงานขององค์การมหาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในปัจจุบัน รวมทั้ง ดำเนินการสรรหาประธานที่ประชุม
ผู้อำนวยการองค์การมหาชน ในปี พ.ศ. 2561 ในการนี้ หลังจากได้ประชุมหารือ ที่ประชุมได้มีมติให้ ผอ.บจธ. ดำรงตำแหน่ง
ประธานที่ประชุมผู้อำนวยการองค์การมหาชน ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 3

Comments are closed.