การเสวนาในหัวข้อ “ตลาดกลางที่ดิน ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกินได้อย่างไร”

     

  

วันนี้ (วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการเสวนาในหัวข้อ
"ตลาดกลางที่ดิน ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกินได้อย่างไร" ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธาน
กรรมการ บจธ. เป็นประธานในงานเสวนาครั้งนี้

ผศ.ดร. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนโยบายที่ดิน ให้เกียรติเข้าร่วมงานเสวนา และเป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับธนาคารที่ดิน ทั้งของต่างประเทศและกระบวนการของธนาคารที่ดินในประเทศไทย

  

นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผอ.บจธ. ร่วมกับ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และตัวแทนเจ้าของที่ดิน ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางของตลาดกลางที่ดินภายใต้การดำเนินงานของ บจธ. ในโอกาสนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานเสวนาได้สอบถาม
และแสดงความคิดเห็นด้วย

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากรและการบริหารจัดการทรัพย์สิน ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทั้งนี้ มีผู้เข้่าร่วมการเสวนาทั้งสิ้นกว่า 160 คน ซึ่งประกอบไปด้วย เกษตรกร ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร เจ้าของที่ดิน ผู้บริหาร
บจธ. และ เจ้าหน้าที่ บจธ. ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในช่วงท้ายการเสวนา บจธ. ได้สาธิตขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน
ซึ่งจะเป็นพื้นที่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง เจ้าของที่ดิน และเกษตรกรผู้ต้องการที่ทำกิน เพื่อเจ้าหน้าที่ บจธ.
จะได้เป็นตัวกลางในการจับคู่ทั้งสองฝ่ายต่อไป

Comments are closed.