• นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล

  เกิดวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๐๒

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :  ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ประวัติการศึกษา

 • บธ.บ (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บช.บ. (การบัญชีทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MBA (Finance & International Business) – ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
  Sasin Graduate institute of Business Administration

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ๒๕๔๕ ผู้บริหารทีม ทีมความเสี่ยงและสภาพคล่อง  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ๒๕๔๗ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสินทรัพย์ ๔  บสท.
 • ๒๕๔๙ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานและบริหารความเสี่ยง บสท.
 • ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน บสท.
 • ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสินทรัพย์ ๑ บสท.
 • ๒๕๕๔ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกรรม บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • ๒๕๖๐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ ธพว.
 • ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขา ๒ ธพว.

ผลงาน

 • ๒๕๖๐ อนุมัติสินเชื่อ ๒,๑๕๘ ราย วงเงินรวม ๖,๔๗๕ ล้านบาท
 • ๒๕๖๑ อนุมัติสินเชื่อ ๔๕๔ ราย วงเงินรวม ๑.๑๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติ ๓๑๓ ราย วงเงินรวม ๘๖๗.๒ ล้านบาท
 • ให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของธุรกิจ SME ให้สามารถดำรงชีพหรือประกอบธุรกิจต่อปได้อย่างต่อเนื่องจำนวน ๑๘,๙๑๕ ราย มูลหนี้รวม ๒๕,๘๕๘ ล้านบาท โดยการปรับโครงสร้างหนี้