• นายธนาคม จงจิระ

เกิดวันที่ 18 ธันวาคม 2504

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 32
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 38 (พ.ศ. 2538)
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41 (พ.ศ. 2544)
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2554)
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 (พ.ศ. 2555)

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปลัดอำเภอ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • จ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 • นายอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 • นายอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • นายอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมทะเบียนและบัตร กรมการปกครอง - นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ระดับ 9)
 • ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ผลงาน

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ. 2553
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี พ.ศ. 2556