คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดกิจกรรมพาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบจากการกระทำทุจริต ตลอดจนเป็นการปลูก-ปลุกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ บจธ. กำหนดให้มีการส่งเสริมธรรมาภิบาลในด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย บจธ. ได้รับเกียรติจาก นายเมธี นุชนารถ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ตลอดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ

Comments are closed.